Lichtadvies
Algemene

Onze condities.

Algemene voorwaarden George Smit Lichtadvies

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Afnemer: de Opdrachtgever die conform het door George Smit Lichtadvies in het Lichtplan opgenomen voorstel voor armaturen en/of aanverwante artikelen of los van een Lichtplan voor een bestelling van armaturen en/of aanverwante artikelen een overeenkomst van koop met George Smit Lichtadvies aangaat of wil aangaan.
1.2 George Smit Lichtadvies: de heer G.M.W.D. Smit handelend onder de naam George Smit Lichtadvies zoals als eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52496473, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
1.3 Lichtplan: de in het kader van de Overeenkomst uit te voeren activiteiten gericht op het tot stand brengen van een door de opdrachtgever beoogd voorstel voor verlichting van een of meerdere ruimtes van een woning of bedrijfspand zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Alvorens de Overeenkomst tot stand komt vindt een persoonlijke en vrijblijvende kennismaking op locatie plaats waarin een toelichting over licht en waarneming wordt gegeven. George Smit Lichtadvies houdt bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening met de besproken specifieke eisen en wensen van Opdrachtgever, de unieke (karakter)eigenschappen van de ruimtes, budget en lichttechnische gevolgen.
1.4 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan George Smit Lichtadvies heeft verleend en een overeenkomst met George Smit Lichtadvies sluit.
1.5 Oplevering: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomen zaken en/of het werk;
1.6 Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht voor het maken van een Lichtplan, van koop met betrekking tot de in het Lichtplan voorgestelde armaturen en/of aanverwante artikelen of los van een Lichtplan voor een bestelling van armaturen en/of aanverwante artikelen en van opdracht voor het faciliteren van de uitvoering van het Lichtplan.

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor elke aanbieding van, onderhandeling over en totstandkoming van Overeenkomsten tussen George Smit Lichtadvies en Opdrachtgever en Afnemer, tenzij partijen daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk zijn afgeweken.
2.2 George Smit Lichtadvies bepaalt de wijze waarop en door welke personen het Lichtplan tot stand wordt gebracht en is bevoegd daarbij gebruik te maken van diensten van derden. Het bepaalde in artikel 7:404 BW wordt uitgesloten. In het kader van het faciliteren van de uitvoering van het Lichtplan stelt George Smit Lichtadvies een door Opdrachtnemer rechtstreeks in te schakelen derden uit het netwerk van George Smit Lichtadvies voor. George Smit Lichtadvies is uitdrukkelijk geen partij bij de overeenkomst van opdracht tot realisatie van het Lichtplan en die werkzaamheden door derden vinden plaats op basis van een apart offerte traject of nacalculatie.
2.3 Van de algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken als dat schriftelijk tussen Opdrachtgever en George Smit Lichtadvies is overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever of Afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.5 Indien één of meerdere bepalingen nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing en treden Opdrachtgever of Afnemer en George Smit Lichtadvies in overleg om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
2.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan beoordelen partijen deze situatie ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
2.7 Ook in het geval dat George Smit Lichtadvies niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, behoudt George Smit Lichtadvies het recht om, in andere gevallen, stipte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

3. De offerte

3.1 Alle offertes van George Smit Lichtadvies zijn vrijblijvend en pas bindend nadat het voorstel door Opdrachtgever is aanvaard en door George Smit Lichtadvies schriftelijk door middel van een opdrachtbevestiging is bevestigd, tenzij anders in de offerte is aangegeven.
3.2 De offertes worden door George Smit Lichtadvies gedagtekend en hebben ingaande die dag een geldigheidsduur van 2 maanden, tenzij in de offerte anders is aangegeven.
3.3 De offertes zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever of Afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten. Opdrachtgever of Afnemer is verplicht George Smit Lichtadvies te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de Overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen.
3.4 In de offertes zal een omschrijving worden opgenomen van de omvang van het Lichtplan, de in het Lichtplan voorgestelde armaturen en/of aanverwante artikelen, los af te nemen armaturen en/of aanverwante artikelen en het faciliteren van de te verrichten werkzaamheden bij de realisatie van het Lichtplan. Alle werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken.
3.5 George Smit Lichtadvies kan niet aan een offerte worden gehouden als die offerte of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.6 De in offertes vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
3.7 Als aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is George Smit Lichtadvies daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet volgens de afwijkende aanbieding tot stand, tenzij George Smit Lichtadvies schriftelijk anders bevestigt.
3.8 Een samengestelde prijsopgaaf verplicht George Smit Lichtadvies niet tot het verrichten van een deel van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4. De overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt pas tot stand wanneer George Smit Lichtadvies door een aparte orderbevestiging de opdracht of bestelling van Opdrachtgever of Afnemer accepteert. Dat geldt ook voor aanvullende overeenkomsten in verband met aanvullingen of wijzigingen.
4.2 George Smit Lichtadvies neemt door het sluiten van de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en zal de benodigde werkzaamheden goed en zorgvuldig en naar haar beste kunnen en wetenschap uitvoeren. De uitvoering van werkzaamheden door George Smit Lichtadvies geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever.
4.3 Voor alle Overeenkomst geldt een aanbetalingspercentage van 50% van het bruto bedrag, en derhalve het totaal bedrag zonder aftrek van eventueel van toepassing zijnde kortingen zoals opgenomen in de orderbevestiging, waarvoor George Smit een aanbetalingsfactuur zal doen toekomen.
4.4 George Smit Lichtadvies vangt pas aan met de werkzaamheden op grond van de Overeenkomst, inclusief het bij de overeenkomst van koop bestellen van de betreffende armaturen en/of aanverwante artikelen, zodra de aanbetaling van artikel 4.3 volledig is ontvangen.
4.5 Alle door George Smit Lichtadvies genoemde termijnen voor oplevering zijn enkel indicatietermijnen en kunnen nooit als fatale termijn gelden. Levering geschiedt telkens in overleg met Opdrachtgever of Afnemer.
4.6 Partijen zijn verplicht om alle gegevens van de andere Partij vertrouwelijk te behandelen, voor zover die Partij weet, kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
4.7 Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van George Smit Lichtadvies zijn zo nauwkeurig mogelijk.
4.8 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan George Smit Lichtadvies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever of Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan George Smit Lichtadvies worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan George Smit Lichtadvies zijn verstrekt, kan George Smit Lichtadvies de uitvoering van de Overeenkomst opschorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever of Afnemer in rekening brengen.
4.9 Voor wijzigingen die George Smit Lichtadvies zou moet uitvoeren die niet te wijten zijn aan een toerekenbare tekortkoming van George Smit Lichtadvies is Opdrachtgever of Afnemer afzonderlijke kosten verschuldigd.
4.10 George Smit Lichtadvies heeft het recht een eindfactuur aan Opdrachtgever of Afnemer te sturen zodra het Lichtplan is gemaakt en gerealiseerd en/of de armaturen en/of aanverwante artikelen zijn geleverd. In die eindafrekening wordt onder meer opgenomen:
– de prijs ingevolge de Overeenkomst;
– het reeds betaalde bedrag van de aanbetalingsfactuur;
– een specificatie van mogelijk meerwerk;
– een specificatie van al hetgeen George Smit Lichtadvies overigens op grond van de Overeenkomst van Opdrachtgever of Afnemer te vorderen heeft.
4.11 George Smit Lichtadvies heeft tevens het recht een eindfactuur zoals bedoeld in artikel 4.10 met betrekking tot het Lichtplan aan Opdrachtgever te sturen na het verstrijken van 5 maanden nadat het Lichtplan is gemaakt maar nog niet is gerealiseerd.
4.12 Opdrachtgever of Afnemer betaalt de eindfactuur van George Smit Lichtadvies binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
4.13. De betalingstermijn is een fatale termijn en indien Opdrachtgever of Afnemer niet tijdig betaalt, en dit is niet toe te rekenen aan George Smit Lichtadvies, dan is Opdrachtgever of Afnemer zogenoemd automatisch in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever of Afnemer is alsdan de wettelijke rente verschuldigd met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken tot de dag der algehele betaling. George Smit Lichtadvies is dan ook bevoegd invorderingsmaatregelen te treffen. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van Opdrachtgever of Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden als volgt bepaald: a) Voor zover Opdrachtgever of Afnemer ten tijde van het verstrekken van het aangaan van de Overeenkomst niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt George Smit Lichtadvies aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag na de dag van aanmaning wordt voldaan; of: b) Voor zover Opdrachtgever of Afnemer handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt George Smit Lichtadvies aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 250,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur, onverminderd het recht van George Smit Lichtadvies de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door George Smit Lichtadvies gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.
4.14 Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is George Smit Lichtadvies voorts gerechtigd werkzaamheden voor andere Overeenkomsten met Opdrachtgever of Afnemer op te schorten mits die betaling ook na schriftelijk aanmaning om alsnog binnen 14 dagen te betalen is uitgebleven.
4.15 George Smit Lichtadvies heeft het recht de door Opdrachtgever of Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

5. Intellectueel eigendom

5.1 George Smit Lichtadvies behoudt zich voor zover van toepassing alle mogelijk van toepassing zijnde rechten van intellectuele eigendom voor op onder andere aan Opdrachtgever verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Op het eerste verzoek van George Smit Lichtadvies dient Opdrachtgever die zaken onverwijld te retourneren, onverminderd andere aan George Smit Lichtadvies ten dienste staande wettelijke maatregelen.
5.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan materiaal van George Smit Lichtadvies waarop intellectuele eigendomsrechten rusten op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van George Smit Lichtadvies.
5.3 George Smit Lichtadvies heeft het uitsluitend recht tekeningen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van een naar haar ontwerp verwezenlijkt Lichtplan, uiteraard met respect voor de privacy van Opdrachtgever, te maken, vermenigvuldigen en openbaar te maken voor commerciële doeleinden, zowel of als online. Indien Opdrachtgever met het eerste verzoek daartoe instemt, stelt Opdrachtgever George Smit Lichtadvies na realisatie van het Lichtplan in de gelegenheid daarvoor op locatie foto’s te komen maken.

6. Opslag en Eigendomsvoorbehoud

6.1 Ingeval de overeengekomen armaturen en toebehoren na aanbieding tot levering door George Smit Lichtadvies op de afgesproken leverdatum niet door Afnemer worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel omdat Afnemer de zaken niet wil aanvaarden, zal George Smit Lichtadvies binnen een redelijke termijn een tweede leveringspoging doen. George Smit Lichtadvies is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere aantoonbare schade en redelijke kosten aan Afnemer in rekening te brengen.
6.3 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van George Smit Lichtadvies, zolang Opdrachtgever of Afnemer de op de levering betrekking hebbende facturen, alsmede eerdere of latere facturen, nog niet of niet volledig heeft voldaan.
6.4 Zolang de eigendom van de in lid 1 bedoelde zaken niet op Afnemer is overgegaan, is het Afnemer niet toegestaan deze te verpanden of hierop aan derden enig ander recht te verlenen. Bij overtreding wordt de verkoopprijs/aanneemsom terstond volledig opeisbaar, onverminderd de rechten van George Smit Lichtadvies uit hoofde van voormeld eigendomsvoorbehoud.
6.5 Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid te bewaren, te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op het eerste verzoek van George Smit Lichtadvies daartoe ter inzage te geven.
6.6 Indien derden beslag leggen op de eigendommen van George Smit Lichtadvies dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht George Smit Lichtadvies zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
6.7 Zodra Opdrachtgever of Afnemer in verzuim is of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is George Smit Lichtadvies gerechtigd zich zonder dat hiertoe enige voorafgaande aankondiging of ingebrekestelling noodzakelijk is, zijn eigendommen terug te nemen, zulks onverminderd de overige rechten die George Smit Lichtadvies toekomen, waaronder zonder gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever of Afnemer wordt in ieder geval geacht in betalingsmoeilijkheden te verkeren zodra een verzoek tot surseance van betaling is gedaan, faillissement is aangevraagd, wettelijke schuldsanering op Opdrachtgever of Afnemer als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard of ten laste van Opdrachtgever of Afnemer beslag is gelegd.

7. Aansprakelijkheid

7.1 George Smit Lichtadvies is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, schade van derden, winstderving en extra kosten voor de realisatie door feiten of omstandigheden die niet aan George Smit Lichtadvies maar Opdrachtgever of Afnemer zijn te wijten.
7.2 George Smit Lichtadvies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat George Smit Lichtadvies bij de uitvoering van werkzaamheden is uitgegaan van door Opdrachtgever of Afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
7.3 Opdrachtgever of Afnemer vrijwaart George Smit Lichtadvies voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever of Afnemer toerekenbaar is.
7.4 George Smit Lichtadvies is niet aansprakelijk voor de werking van de installatie aangezien de Overeenkomst zich niet uitstrekt tot de realisatie van de installatie van het Lichtplan.
7.5 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch, worden ingediend bij George Smit Lichtadvies, tijdig nadat Opdrachtgever of Afnemer de gebreken heeft ontdekt. Bij consumentenkoop van roerende zaken, in dit geval armaturen en/of aanverwante artikelen, is een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat Opdrachtgever of Afnemer zijn rechten ter zake verliest. Indien een klacht gegrond is, dan zal George Smit Lichtadvies de werkzaamheden alsnog (laten) verrichten of, indien dat niet meer mogelijk of zinvol zou zijn, zal George Smit Lichtadvies een gedeelte van prijs die daarmee overeenkomt aan Opdrachtgever of Afnemer crediteren.
7.6 Indien George Smit Lichtadvies aansprakelijk mocht zijn, dan is de te vergoeden schade per opdracht in ieder geval beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van George Smit Lichtadvies aanspraak geeft. George Smit Lichtadvies heeft onder polisnummer 3.100.654.4 een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij verzekeraar ABN AMRO, welke verzekering per verzekeringsjaar een dekking tot € 1.250.000,00 per aanspraak biedt. Per verzekeringsjaar zal de verzekeraar niet meer vergoeden dan een bedrag gelijk aan tweemaal het verzekerde bedrag. Indien en voor zover om welke reden dan ook op grond van de aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van George Smit Lichtadvies beperkt tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs, exclusief btw.

8. Conformiteit en garantie

8.1 Aangezien George Smit Lichtadvies bij een overeenkomst van koop met betrekking tot de in het Lichtplan voorgestelde of los te bestellen armaturen en/of aanverwante artikelen het aanbod van die armaturen en/of aanverwante artikelen overeenkomstig de besproken specifieke eisen en wensen van Opdrachtgever of Afnemer heeft opgesteld en de betreffende goederen, waaronder armaturen, verlichting en verlichtingsonderdelen, special voor Opdrachtgever of Afnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst heeft besteld – George Smit Lichtadvies houdt geen voorraden aan – is met betrekking tot die armaturen en/of aanverwante artikelen geen afkoelingsperiode van kracht en worden die armaturen en/of aanverwante artikelen nooit door George Smit Lichtadvies teruggenomen.
8.2 De door George Smit bij een overeenkomst van koop met betrekking tot de in het Lichtplan voorgestelde armaturen en/of aanverwante artikelen geleverde goederen moeten die eigenschappen bezitten die Afnemer op grond van de Overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Indien daaraan niet wordt voldaan en de oorzaak daarvan niet buiten de verantwoordelijkheid van George Smit Lichtadvies vallen, dan heeft Afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging, (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst en/of prijsvermindering.
8.3 Naast de wettelijke verplichting genoemd in artikel 8.2 biedt George Smit Lichtadvies Afnemer garantie op de geleverde armaturen met toebehoren voor zover het gebreken betreft waarvan George Smit Lichtadvies niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij de offerte anders overeengekomen, wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem: • tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging komen volledig voor rekening van George Smit Lichtadvies; • één jaar en tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van George Smit Lichtadvies; • na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van George Smit Lichtadvies. Het recht op vervanging komt Afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs te herstellen is.
8.4 De garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde armaturen en/of aanverwante artikelen.
8.5 Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op de Overeenkomst tussen Opdrachtgever of Afnemer en George Smit Lichtadvies is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Verschil van mening tussen Opdrachtgever of Afnemer en George Smit Lichtadvies wordt zoveel mogelijk in onderling overleg of via mediaton opgelost. Leidt dit niet tot een oplossing, dan worden geschillen bij uitsluiting beslist door de bevoegde Nederlandse rechter in de plaats waar George Smit Lichtadvies op het moment waarop zich een geschil voordoet is gevestigd.